PDA

View Full Version : Nộp thuế GTGT theo tháng hay theo quý?Nguyen Phuong
14-07-2011, 09:24 PM
Anh chị cho em hỏi Thuế GTGT hàng tháng phải nộp thì tháng nào phải nộp tháng đấy hay là nộp theo quý và hạn nộp của mỗi tháng là ngày 25 đúng không ạ.
Và định khoản là:
Nợ TK 3334:
Có TK 111:
Mong anh chị chỉ giúp em.
Em cám ơn nhiều.

funny_hh
14-07-2011, 09:24 PM
- Thuế GTGT phát sinh tháng nào thì nộp trong tháng luôn, và hạn nộp chậm nhất là 25 hàng tháng.
- Khi nộp thì định khoản: Nợ 3334/ Có 1111(1121)

:nopity:

NPT
14-07-2011, 09:24 PM
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi Nguyen Phuong
Anh chị cho em hỏi Thuế GTGT hàng tháng phải nộp thì tháng nào phải nộp tháng đấy hay là nộp theo quý và hạn nộp của mỗi tháng là ngày 25 đúng không ạ.
Và định khoản là:
Nợ TK 3334:
Có TK 111:
Mong anh chị chỉ giúp em.
Em cám ơn nhiều.


Đối tượng nộp thuế GTGT có trách nhiệm nộp thuế GTGT đầy đủ, đúng hạn vào ngân sách Nhà nước.

Trình tự, thủ tục nộp thuế thực hiện như sau:
1- Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế sau khi nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan Thuế phải nộp thuế giá trị gia tăng vào NSNN. Thời hạn nộp thuế của tháng chậm nhất không quá ngày 25 của tháng tiếp theo.

Đối với cơ sở kinh doanh có mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng làm thủ tục nộp thuế bằng giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, thời gian nộp thuế vào ngân sách Nhà nước được tính từ ngày ngân hàng nhận và làm thủ tục trích chuyển tiền từ tài khoản của cơ sở vào ngân sách Nhà nước, được ngân hàng ghi trên giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước. Đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế bằng tiền mặt, thời gian nộp thuế vào ngân sách Nhà nước là ngày cơ quan kho bạc hoặc cơ quan thuế nhận tiền thuế.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có thuế giá trị gia tăng phát sinh lớn, ổn định từ 200 triệu đồng/tháng trở lên nộp thuế theo định kỳ 5, 10 ngày một lần trong tháng. Khi kê khai số thuế phải nộp của tháng, nếu số thuế đã tạm nộp còn thiếu cơ sở phải nộp tiếp số thuế còn thiếu vào ngân sách Nhà nước, thời gian nộp thuế còn thiếu chậm nhất là ngày 25 của tháng tiếp sau. Kỳ nộp thuế do cơ quan thuế xác định và thông báo cho cơ sở thực hiện.

Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm nộp số thuế GTGT còn thiếu vào NSNN sau 10 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán thuế, nếu nộp thừa được trừ vào số phải nộp của kỳ tiếp sau, hoặc được hoàn thuế nếu cơ sở thuộc trường hợp và đối tượng được hoàn thuế.
Khi nộp thuế GTGT thì phải định khoản: N 3331/111,112

Lê Hương Thảo
14-07-2011, 09:24 PM
Thường thì nộp thuế theo quy định, khi nộp thuế gtgt định khoản
Nợ TK 33311
Có TK 111/112